Gedragscode

AGR Groep meent zich te moeten conformeren aan al hetgeen de branche zuiver houdt, derhalve is zij aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen en onderschrijft zij de regels van de GIDI (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair). Onderstaand treft u de samenvatting van de advieswijzer van AGR Groep.

 

 A.G.R. Financieel Advies Groep

 W.M. Dudokweg 2

 1703 DB  Heerhugowaard

 Website:  www.agr-groep.nl

 Telefoon: 072 572 82 80

 Fax:   072 572 70 94

 E-mailadres:  info@agr-groep.nl

 

A. Inleiding

 

    Geachte cliŽnt,

 

     1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied

        van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code

        opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren

        minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering

        van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking

        Dienstverlening Intermediair, de GIDI.

     2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting

        trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze

        Code.

     3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en ook

        downloaden via onze website www.agr-adviesgroep.nl.

     4. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het

        Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars,

        opvragen; www.verzekeraars.nl.

 

 B. Wie zijn wij?

 

     1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiŽle

        diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken

        van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na

        welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen

        welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en

        persoonlijke omstandigheden.

     2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de

        verzekerings-maatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

 

 C. Onze diensten

 

     1. Algemeen

        Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

         1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade

            vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek

            wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een

            vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand

            uitbreekt in uw huis etc. <U kunt hierbij denken aan een

            ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een

            reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.

         2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of ťťn van uw

            gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

         3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen

            waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw

            kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken.

            Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een

            gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of

            financiering

         4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de

            financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw

            persoonlijke situatie en uw financiŽle mogelijkheden.

         5. financiŽle planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw

            financiŽle situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat

            wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiŽle

            producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen

            toenemen.

 

        Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant.

        Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden

        behandeld.

 

     2. Schadeverzekeringen

        Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u

        van ons de volgende dienstverlening verwachten:

         1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een

            inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren

            wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke

            risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

         2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen

            die elders lopen.

         3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door

            bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige

            premielasten kunt voorkomen.

         4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te

            weinig, verzekert.

         5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste

            verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige,

            concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies

            teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar

            onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en

            omstandigheden.

         6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een

            verzekering.

         7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en

            volledig is opgesteld.

         8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de

            verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

         9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een

            voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een

            risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de

            verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst

            tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms

            moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies

            in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn

            dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn

            verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een

            voorlopige dekking te verlenen.

        10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de

            verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is:

            de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar

            onderbrengen.

        11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening

            brengen.

        12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in

            een persoonlijk dossier.

        13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons

            plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw

            verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw

            persoonlijke omstandigheden.

        14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen.

            Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

        15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit,

            zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn

            om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te

            verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de

            afgesloten verzekering.

 

     3. Levensverzekeringen

        Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u

        van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:

         1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke

            voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke

            voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

         2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren

            en welke risico's u zelf kunt dragen.

         3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden

            zoals die voor uw situatie gelden.

         4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en

            voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en

            het te verwachten rendement, zoals door de financiŽle instelling

            verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

         5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een

            verzekering.

         6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en

            volledig is opgesteld.

         7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de

            verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

         8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van

            de medische keuring.

         9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover

            noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is

            belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen

            tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment

            dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien

            precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor

            u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn

            verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een

            voorlopige dekking te verlenen.

        10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in

            een persoonlijk dossier.

        11. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons

            plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw

            verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw

            persoonlijke omstandigheden.

        12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante

            veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze

            relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op

            stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van

            belang zijn voor hun individuele situatie.

        13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de

            wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door

            verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw

            verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiŽle

            instelling.

        14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door

            verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan

            gepland de verzekering wilt beŽindigen. In een dergelijke situatie

            geven wij u inzicht in de fiscale en financiŽle consequenties van

            deze voortijdige beŽindiging. Samen met u bespreken wij de

            verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het

            premievrij maken van de levensverzekering

        15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van

            het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.

        16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt

            bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best

            kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

        17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals

            die voor u gelden.

        18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de

            verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk

            zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die

            uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

 

 

 D. Wat verwachten wij van u?

 

     1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij

        verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste

        gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van

        schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft

        gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden

        de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te

        vergoeden.

     2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat

        wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval

        sprake is van onder- of juist oververzekering.

     3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen

        voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat

        u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat

        belangrijke risico's onverzekerd blijven.

     4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende

        onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden,

        wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante

        verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en

        beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

     5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf

        in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op

        de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele

        rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

     6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op

        juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

 E. Onze bereikbaarheid

 

     1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de

        volgende wijze contact met ons opnemen:

     2.  A.G.R. Financieel Advies Groep

         W.M. Dudokweg 2

         1703 DB  Heerhugowaard

         Website: www.agr-adviesgroep.nl

         Telefoon: 072 572 82 80

         Telefoon buiten kantoortijd: 072 572 82 80

         Fax: 072 572 70 94

         E-mailadres: info@agr-adviesgroep.nl

     3. Wij zijn op werkdagen geopend van 9:00 tot en met 17:00 uur.

     4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.

     5. Telefoon tijdens kantooruren: 072 572 82 80.

     6. Telefoon buiten kantooruren: 072 572 82 80.

     7. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons

        bereiken via telefoonnummer: 06 - 46 01 79 35 / 06 - 24 73 92 02.

     8. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken

        op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld.

     9. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging

        in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (072 572 70 94) of

        e-mail (info@agr-groep.nl).

 

 F. De premie

    Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis

    wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

 

     1. Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons

        namens de verzekeringsmaatschappij bij u geÔncasseerd zal worden kunt u

        kiezen voor een aantal wijzen van betaling

        a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro,

        b) automatische afschrijving van bank of giro, etc..

     2. U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank-

        of girorekening te laten schrijven.

     3. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is

        bekendgemaakt.

     4. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

     5. Premies worden in principe per jaar betaald.

     6. <In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar,

        kwartaal of maandelijks te betalen *(zelf aanvullen of schrappen)>.

     7. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt

        u daarover vooraf ingelicht.

     8. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van

        betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

     9. Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de

        verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt. Wij

        stellen u hiervan dan op de hoogte.

 

 G. Incasso door verzekeraar

     1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso

        van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

     2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is

        bekendgemaakt.

     3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

     4. Premies worden in principe per jaar betaald.

     5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal

        of maandelijks te betalen.

     6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt

        u daarover ingelicht.

     7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de

        hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen,

        kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

     8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in

        sommige gevallen een opslag voor.

 

 H. Afspraken rondom premiebetaling

     1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies

        niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde

        omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan

        alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De

        hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

     2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan

        tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

     3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele

        of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met

        de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

 

 

Onze relatie met verzekeraars

 

 

 1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van

    verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

 

 

Hoe worden wij beloond?

 

 

 1. Beloning op basis van provisie

    Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering

    gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij

    u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden

    geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht

    informeren wij u hierover vooraf.

 2. Beloning op basis van declaratie

     1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die

        wij vooraf met u hebben overlegd.

     2. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van

        zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee

        gemoeid zijn.

     3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen

        opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiŽle consequenties

        die dit heeft.

     4. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken

        kosten.

     5. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat

        daarmee gemoeid is.

 

 

 

Onze kwaliteit

 

 

 1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder

    nummer: 1056145B. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen

    bemiddelen bij verzekeringen.

 2. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

 3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

 

BeŽindiging relatie

 

 

 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen.

    U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over

    te dragen naar de adviseur van uw keuze.

 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit

    laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De

    zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair

    deze zorgplicht overneemt.

 

 

Klachten?

 

 

 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het

    algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze

    dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te

    informeren.

 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

 3. Alle klachten worden door de directie behandeld.

 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen,

    dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke

        Stichting Klachteninstituut

        Postbus 93560

        2509 AN, Den Haag

        tel. : (070) 333 89 99

        fax : ( 070) 333 89 00

        e-mail: info@klachteninstituut.nl

        website: www.klachteninstituut.nl

 5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

 

 

 

03 september 2003

 

002